Android TV Box SCTVBOX

Jueves, 18 Febrero, 2016  08:37
HINCHE, Centre

Descripción

Android TV Box SCTVBOX - Theo T?p Chí Nghe Nhìn Vi?t Nam, S? 136 phát hành tháng 4 n?m 2015, Chi?c HIMEDIA Q10 IV ?ã ???c các k? thu?t viên c?a T?p chí test và ki?m tra khá k? l??ng và công phu su?t 4 tu?n và ?ã có ?ánh giá nh?n xét HIMEDIA Q10 IV là m?t chi?c Android Box kiêm HDplayer hi?m có trên th? tr??ng, v?i giá h?n 3 tri?u thì HIMEDIA Q10 IV ?ang là s?n ph?m ?áng mua trong th?i ?i?m này.Himedia t? x?a ??n nay luôn ??nh h??ng th? tr??ng theo h??ng HD Player. M?i ?ây, hãng ?ã tung ra s?n ph?m Tv Box Himedia Q10IV, dòng s?n ph?m Android tv box ???c ?ánh giá cao nh?t hi?n nay. himedia q10 iv s? h?u c?u hình kh?ng Chip x? lý Hi3798C Quadcore 4 nhân, chip ?? h?a Octa-core Mali-450MP GPU @ 600MHz cùng v?i b? nh? RAM 2GB t?o nên m?t ch?t l??ng phim hoàn toàn tuy?t h?o. Bên c?nh ?ó HimediaQ10 còn có n?i ?? b?n ??t ? c?ng ngoài r?t ti?n d?ng ph?c v? cho nhu c?u ch?i phim HD và Karaoke ch?t l??ng cao. L?u ý khi mua s?n ph?m Android Tv Box himedia q10 iv Octacore chính hãng s? có s? b?o hành chính hãng: Trên s? b?o hành s? có ??y ?? thông tin s?n ph?m, IMEI/SN c?a s?n ph?m, Th?i h?n b?o hành và ???c h??ng ch? ?? b?o hành 5 sao 1 ??i 1 và hoàn tr? s?n ph?m trong 3 ti?ng. Có Bar Code ?? vào kho ?ng d?ng c?a Himedia ?? t?i các ?ng d?ng ??c quy?n m?i nh?t nh? HiControl, HiShare, HiTV... ??c bi?t ph?n h??ng ??n s? d?ng, h??ng d?n k?t n?i Himedia Box b?ng ti?ng Vi?t r?t thu?n ti?n. ?ánh giá và reivew chi ti?t Himedia Q10 IV HiMedia Q10 IV Android Box Kiêm ??u Phát HD ?áng Mua Nh?t 2015 (Theo ?ánh Giá T?p Chí Nghe Nhìn 4-2015) Himedia Q10 IV - Chi?c Android Tv Box ??nh Cao N?m 2015 ???c trang b? ??y ?? công ngh? tiên ti?n v?i c?u hình m?nh m? nh?t hi?n nay. V?i h? ?i?u hành Android 4.4, s? d?ng chip x? lý Hi3798C, chip HD box m?nh nh?t c?a HiSilicon hiên nay, b? chip x? lý lõi t? 1.6Ghz - 2.0Ghz, Chip ?? H?a lõi 8, h? tr? nén hình ?nh H.265, ?? phân gi?i 4K, Ram 2G t?c ?? 64 bit ?a ?em l?i cho Himedia Q10 IV t?c ?? x? lý nhanh và m??t t?t c? các ?ng d?ng Android hi?n nay. ?? kh?ng ??nh th??ng hi?u gi?i trí cao c?p s? 1 hi?n nay, S?n ph?m Himedia Box luôn ?áp ?ng 3 y?u t?: 1/. S?n ph?m ?a N?ng Nh?t: Phát ???c Youtube 4K 1080 c?c nét: Dòng chip Hisilicon trên Himedia Q10 h? tr? kh? n?ng phát ???c Youtube 4K. Bên c?nh ?ó SCTVBOX ?ã cài ??t s?n b?n Youtube 4K cho các b?n tho? thích t?n h??ng hình ?nh siêu nét trên Himedia Q10 IV. Xem truy?n hình, nghe nh?c, xem phim HD online hoàn toàn mi?n phí: V?i chi?c android tv box này các b?n có th? xem truy?n hình, xem phim HD, nghe nh?c, l??t web, l??t facebook... hoàn toàn mi?n phí. Không m?t phí nh? nh?ng thi?t b? truy?n hình giá r? và kém ch?t l??ng c?a các ??n v? truy?n hình khác. Ví d? nh? thi?t b? FPT các b?n ph?i tr? phí hàng tháng trong khi nhu c?u s? d?ng không nhi?u hay truy?n hình cáp, truy?n hình Viettel. V?i android tv box Himedia Q10 IV b?n hoàn toàn có th? thay th? ???c các lo?i ??u HDplayer, ??u Bluray, ??u DVD... b?n v?n có th? th??ng th?c các b? phim bom t?n, nghe nh?c lossless v?i nh?ng ??nh d?ng cao c?p hi?n nay. Himedia Q10 IV ???c T?p Chí Nghe Nhìn ?ánh giá r?t cao v? kh? n?ng ch?i HD, x? lý t?t các ??nh d?ng khó nh?t nh? 4K, 3D Bluray, ISO Bluray, HD, th?m trí còn h? tr? vi?c tùy ch?nh full ph? ??, next chapter nh? nh?ng ??u Bluray chuyên nghi?p, ?i?u ?ó ch?a có m?t Android Box nào trên th? tr??ng có th? sánh ???c. Himedia Box còn thay th? ??u k? thu?t s?, set top box giúp b?n xem trên 200 kênh truy?n hình HD, SD trong và ngoài n??c. Vi?c tr?i nghi?m Karaoke trên Himedia box c?ng r?t thú v? v?i hàng tri?u bài hát s?n có và s? d?ng Smartphone ?? ?i?u khi?n ch?n bài. Ch?a bao gi? chi?c TV nhà b?n tr? nên thông minh ??n th?, v?i Himedia box, chi?c TV gia ?ình b?n có th? xem youtube, facebook, l??t web, nghe nh?c, xem phim HD online, ch?i game hay có th? h?c t?p, làm vi?c trên chính chi?c TV. 2/. S?n ph?m luôn tích h?p nh?ng công ngh? tiên ti?n nh?t. Th?t không sai khi ?ánh giá s?n ph?m Himedia luôn có ch?t l??ng ph?n c?ng t?t nh?t v?i công ngh? tiên ti?n nh? h? tr? ??nh d?ng âm thanh cao c?p DTS HD MA 7.1 (Hi?n t?i trên th? tr??ng ch?a có Android box nào h? tr? chu?n âm thanh DTS HD MA 7.1) Chu?n k?t n?i USB 3.0, LAN Gigabit, H? tr? k?t n?i Sata, S? d?ng Smartphone ?? ?i?u khi?n (HiControl ?ôc ?áo)... S?n ph?m Himedia luôn có ki?u dang sang tr?ng v?i v? nhôm Aluminum, có màn hình LED hi?n th?, hay màn hình c?m ?ng trên Himedia Q10 IV r?t ??c ?áo. 3/. S?n ph?m Ch?t L??ng nh?t: Android Box Himedia Q10 IV ???c ?ánh giá là m?t HDplayer chuyên nghi?p c?ng chính là nh? ch?t l??ng hình ?nh c?a Himedia Q10IV quá t?t. Ch?i ???c ??y ?? các ??nh d?ng HD cao c?p hi?n nay, ??c bi?t v? vi?c x? lý 3D bluray thì duy nh?t Himedia Q10 IV có th? ch?i ???c ISO Bluray v?i trình m?c ??nh, t? ??ng hi?n th? 3D v?i ?? sâu, n?i khá ?n t??ng. N?u các b?n ?ang mu?n tìm m?t thi?t b? Android Box mà ch?i ???c 3D thì Himedia là s? l?a ch?n duy nh?t hi?n nay v? s? ?n ??nh, ch?t l??ng hình ?nh, h? tr? tùy bi?n ph? ??. Là m?t ??u HDplayer, 1 ??u Bluray cao c?p nên nhu c?u l?u d? li?u l?n là c?n thi?t, chính lý do ?ó Himedia Q10 IV h? tr? ? c?ng SATA lên t?i 4T, giúp khách hàng có th? th?a thích l?u l?i nh?ng b? phim bom t?n, hay l?u tr? b? s?u t?p karaoke, nh?c lossless ch?t l??ng cao. Himedia luôn ???c ?ánh giá ch?t l??ng hình ?nh ??p và âm thanh t?t nh?t hi?n nay. HiMedia Q10 IV t??ng thích h?t các ?ng d?ng xem truy?n hình online, xem t?i 200 kênh HD và SD t?t. Ngoài vi?c xem ??y ?? các kênh truy?n hình hi?n nay, b?n còn có th? xem l?i nh?ng ch??ng trình yêu thích b?t c? lúc nào trên Himedia Box Các fan bóng ?á hoàn toàn thích thú v?i vi?c xem các tr?n bóng ??nh cao, gi?i ??u l?n mà không c?n m?t phí trên Himedia Box Th? nghi?m v?i m?ng FPT t?c ?? 12MB cho th?y ch?t l??ng truy?n hình ? ??nh, xem nhanh và không b? gi?t. ?i?m m?nh c?a Q10 IV là ch?t l??ng hình ?nh m?n, nét và sáng. Trên máy có cài ??t s?n 3 d?ch v? truy?n hình c?a ??ng c?p HD, Hayhay TV và HD Vi?t. Trong s? này, xem phim ? HD Vi?t v?n d? ch?u nh?t, t? giao di?n, tìm ki?m cho ??n hi?n th? hình ?nh, ph? ??. Quá trình xem phim hoàn toàn không c?m giác khó ch?u ngay c? khi tua vì phim online ch? có ??nh d?ng t?i ?a 1080 (không nhi?u), âm thanh 5.1 nên ?òi h?i ???ng truy?n h?n 3Mb là ?? ch?y m??t mà. http://sctvbox.com/

Anuncios similares a Android TV Box SCTVBOX

SCTVBOX Himedia Q1 IV, Mirebalais - Preview

SCTVBOX Himedia Q1 IV, Mirebalais

Consultar
Mirebalais, Centre

Contactar


...
Contactar